10/11/2018
Thanh đổi nghành nghề kinh doanh của công ty
01/11/2018
Định giá Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu TDT dựa trên kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2018 và triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới nhờ nâng cao nă ...
13/08/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét kèm Giải trình tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.......
27/07/2018
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018....
19/04/2018
Báo cáo thường niên năm 2017
03/04/2018
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017