17/03/2022
Công bố thông tin báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
19/02/2022
công bố thông tin Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung TDT
09/02/2022
công bố thông tin Thông báo đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu TDT
09/02/2022
công bố thông tin Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu TDT
28/01/2022
công bố thông tin Báo cáo quản trị Công ty năm 2021
20/01/2022
công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán - VSD cấp lần 3
19/01/2022
công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 và Giải trình lợi nhuận quý 4 năm 2021 tăng so với cùng kỳ
05/01/2022
Công bố thông tin Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
29/12/2021
công bố thông tin chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu TDT tăng vốn điều lệ năm 2021
23/12/2021
công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
23/12/2021
công bố thông tinThay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
23/12/2021
công bố thông tin Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT